مجتبی عرشیان

مجتبی عرشیان

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

۱ارتباط ۱مهارت
کرمانشاه | کنگاور
کارشناسی ارشد دوره های الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی
تحصیلات
دوره های الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات