ندا مقدم

ندا مقدم

کارشناسی ارشد شیمی آلی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد شیمی آلی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آذری | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات