بهزاد امیری پریان

بهزاد امیری پریان

مدیرروابط عمومی در دانشگاه هنر

۰ارتباط ۱مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
مدیرروابط عمومی
دانشگاه هنر
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز سنقر
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز سنقر
۱۳۸۳ - ۱۳۸۸
کارشناسی جامعه شناسی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
مدیریت منابع انسانی
استانداری
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۷
مدیرروابط عمومی
دانشگاه هنر
مسول روابط عمومی و نماینده ریاست دانشگاه دراستان
۱۳۸۴ - ۱۳۸۹
انباردار
شرکت پخش دارویی بهداشتی
پروژه‌ها
۱۳۹۴
مسول ناظر و مسول خرید بر ساخت کتابخانه و قسمت اداری دانشگاه
مدیرروابط عمومی در دانشگاه هنر
اینجانب به عنوان مسول ناظر و همچنین مسول خرید و نماینده ریاست دانشگاه دراین پروژه فعال بودم
پروژه‌ها
۱۳۹۴-۰۶
عوامل موثر بر کارایی اساتید دانشگاه هنر
موسسه مطالعات هنر اسلامی
تحقیق در مورد عوامل موثر بر کارایی اساتید دانشگاه ک در فصلنامه داخلی دانشگاه منتشر شد
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
سازمان فنی وحرفه ای
گواهی منبت کاری معادل دیپلم
توضیحات
اینجانب با توجه به رشته تحصیلی و سوابق کاری با تمام ادارات استان از جمله استانداری،دانشگاه،اداره کار،اداره ارشاد،اموزش وپروش و... اشنا میباشم.