ایرج نگهدار

ایرج نگهدار

دکترا حقوق جزا و جرم شناسی

۸ارتباط ۱مهارت
کردستان | سنندج
دانشجو مدرس
مدرس
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
۱۳۹۵ اکنون
دکترا حقوق جزا و جرم شناسی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
دانشجو مدرس
مدرس
مهارت ها
| ۶نفر
نوشآ فرین آقابکیابوذر صالحینجمه ایرج
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات