علی ملکی

علی ملکی

کارشناسی حسابداری صنعتی

۹ارتباط ۱۰مهارت
همدان | نهاوند
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی نهاوند
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی نهاوند
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی حسابداری صنعتی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات