یوسف امیری

یوسف امیری

کارشناسی ارشد مهندسی معدن فرآوری

۰ارتباط ۰مهارت
کرمان | زرند
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۸۰ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد مهندسی معدن فرآوری
توضیحات