علی اکبر دارابی

علی اکبر دارابی

کارشناسی ارشد حقوق فقه و حقوق

۰ارتباط ۰مهارت
خوزستان | اهواز
دکترا دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
۱۳۹۶ اکنون
دکترا حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوی دوره دکتری
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد حقوق فقه و حقوق
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات