مرسده مظلومی

مرسده مظلومی

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
تحصیلات
دانشگاه علامه طباطبایی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد حقوق
توضیحات