عادل پورجهانگیر

عادل پورجهانگیر

تحصیلدار و خریدار کارخانه

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
تحصیلدار وخریدار کارخانه
آنی نور گستر شفق
کاردانی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پارسیان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پارسیان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
تحصیلدار وخریدار کارخانه
آنی نور گستر شفق
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات