زهرا مظفری

زهرا مظفری

کارشناسی معماری

۵۲ارتباط ۱مهارت
Azerbaijan
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی معماری
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آلمانی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات