میلاد آبسالان

میلاد آبسالان

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی رشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
دانشگاه پیام نور مرکز صومعه سرا
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی مدیریت بازرگانی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات