الهام اسماعیلی

الهام اسماعیلی

کارشناسی ارشد شیمی کاربردی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
توضیحات