حجت اله گیو

حجت اله گیو

کارشناس امور بیمه ای

۰ارتباط ۶مهارت
لرستان | بروجرد
رییس بیمه البرز شعبه بروجرد
بیمه البرز شعبه بروجرد
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
۱۳۷۳ - ۱۳۷۷
کارشناسی حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
دوره های کارشناسی خسارت، اموال و اشخاص
صدور کلیه رشته های بیمه ای
کلیه رشته های مالی
دوره بازاریابی و فروش بیمه های عمر و زندگی
گواهینامه رانندگی
گواهی مهارت های هفتگانه
تجارب کاری
۱۳۹۹ - ۱۴۰۱
رییس بیمه البرز شعبه بروجرد
بیمه البرز شعبه بروجرد
۱۳۹۵ - ۱۳۹۹
معاون امور بیمه ای
بیمه البرز شعبه بروجرد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۵
کارشناس مالی
بیمه البرز شعبه خرم آباد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۵
کارشناس امور بیمه ای (خسارت، صدور، مالی)
بیمه البرز شعبه خرم آباد
۱۳۸۳ - ۱۳۸۹
کارشناس مالی و رسیدگی به حساب ها
امور مالی ستاد تهران
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
دوره های کارشناسی خسارت، اموال و اشخاص
توضیحات