مجید گلشنی

مجید گلشنی

کاردانی مهندسی برق صنعتی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کاردانی مرکز جامع علمی کاربردی تهران
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی تهران
۱۳۸۸ - ۱۳۹۶
کاردانی مهندسی برق صنعتی
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات