محمد علی ممی زاده

محمد علی ممی زاده

کارشناس ارشد CTS در ارتباطات آفرینان قم

۰ارتباط ۷مهارت
قم | قم
کارشناس ارشد
ارتباطات آفرینان قم
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تعالی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تعالی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
دانشگاه خوارزمی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
mtcna
۱۳۹۴
mtcna
MikroTik
1505NA299
mtcre
۱۳۹۴
mtcre
MikroTik
1505RE062
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۸
کارشناس ارشد
ارتباطات آفرینان قم
نماینده رسمی شاتل
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
ccna
self stady
mtctce
self sudy
mtcwe
کارشناس ارشد در ارتباطات آفرینان قم
کنترل خشم و فنون مذاکره
کارشناس ارشد در ارتباطات آفرینان قم
kerio control
کارشناس ارشد در ارتباطات آفرینان قم
mcsa
کارشناس ارشد در ارتباطات آفرینان قم
توضیحات