شهرام اسدی فلاح

شهرام اسدی فلاح

کارشناسی مهندسی برق ابزار دقیق

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی صنعتی کوشا
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی صنعتی کوشا
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی برق ابزار دقیق
توضیحات