علی بهبودیان

علی بهبودیان

کارشناسی حقوق

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | آذرشهر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بیله سوار مغان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بیله سوار مغان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
توضیحات