حسین عرقی

حسین عرقی

دکترا کشاورزی میوه کاری

۰ارتباط ۰مهارت
خراسان رضوی | مشهد
دکترا دانشگاه فردوسی مشهد
تحصیلات
دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۹۳ اکنون
دکترا کشاورزی میوه کاری
توضیحات