رضا جوزی

رضا جوزی

دیپلم زبان و ادبیات عربی فقه و اصول

۰ارتباط ۳مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
نمایندگی و مدیر
موسسه حقوقی داوری تدبیر اندیشان افلاک
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم زبان و ادبیات عربی فقه و اصول
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
نمایندگی و مدیر
موسسه حقوقی داوری تدبیر اندیشان افلاک
۱۳۸۹ اکنون
استراتژیست بازاریابی
بازرگانی و تجارت کالا
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات