سید حسین موسوی

سید حسین موسوی

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

۱ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
آموزش دستگاه کروماتوگرافی گازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
پروژه‌ها
سنتز انواع چارچوب های فلزی-آلی
اندازه گیری فلزات سنگین از پساب های صنعتی
تفصیه پساب های صنعتی
درجه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه از دانشگاه علم و صنعت ایران
حذف ترکیبات گوگردی از فراورده های نفتی
درجه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه از دانشگاه علم و صنعت ایران
حذف آلاینده های آلی از آب
درجه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه از دانشگاه علم و صنعت ایران
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات