فاطمه مومنی

فاطمه مومنی

IT کارشناس در پیمایش ارتباط اکسین

۰ارتباط ۱۱مهارت
خوزستان | اهواز
IT کارشناس
پیمایش ارتباط اکسین
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی فناوری‌ اطلاعات
مدارک و گواهی‌نامه ها
Ccnp
خوارزمی
Ccna
خوارزمی
نت پلاس
خوارزمی
A+
خوارزمی
مایکروسافت
خوارزمی
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
IT کارشناس
پیمایش ارتباط اکسین
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
IT کارشناس
توسعه سلامت اکسین
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات