حکیمه عرب

حکیمه عرب

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۸مهارت
گلستان | گرگان
کارشناس
صنایع غلطک شرق (اریکو)
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی گلستان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی گلستان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مدیریت بازرگانی
مرکز جامع علمی کاربردی گرگان
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
کاردانی مدیریت بازاریابی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
کارشناس
صنایع غلطک شرق (اریکو)
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
داری 11 سال سوابق کار و بیمه