جواد عطائی

جواد عطائی

کارشناسی حسابداری صنعتی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی صنعتی کوشا
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی صنعتی کوشا
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی حسابداری صنعتی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات