عبدالرضا داغری

عبدالرضا داغری

کارشناسی عمران نقشه برداری

۰ارتباط ۰مهارت
خوزستان | دشت آزادگان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
توضیحات