ابوالفضل اردشیری

ابوالفضل اردشیری

کارشناسی برق الکترونیک

۰ارتباط ۱مهارت
گلستان | مینودشت
نماینده خدمات مشتریان
ال جی وسامسونگ
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۸۶ - ۱۳۹۵
نماینده خدمات مشتریان
ال جی وسامسونگ