سمیرا گشانی

سمیرا گشانی

کارشناسی حسابداری بازرگانی

۰ارتباط ۰مهارت
کرمانشاه | کنگاور
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الوند
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الوند
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی حسابداری بازرگانی
توضیحات