آرمان آرماخواه

آرمان آرماخواه

کارشناسی علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی

۲ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه پیام نور ریگان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور ریگان
۱۳۸۰ - ۱۳۸۵
کارشناسی علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات