مسعود مارانی

مسعود مارانی

تکنولوگ کوره بلند در ذوب اهن اصفهان

۰ارتباط ۰مهارت
اصفهان | اصفهان
تکنولوگ کوره بلند
ذوب اهن اصفهان
کارشناسی دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان
تحصیلات
دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان
۱۳۹۷ اکنون
کارشناسی مهندسی متالوژی ذوب فلزات
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
تکنولوگ کوره بلند
ذوب اهن اصفهان
توضیحات