سید حسین داعی

سید حسین داعی

مهندسی تکنولوژی برق قدرت

۰ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
Electrical Engineer
Kavian Steel Co.
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بیله سوار مغان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بیله سوار مغان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
کارشناسی برق الکتروتکنیک
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
کاردانی برق الکتروتکنیک
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
Electrical Engineer
Kavian Steel Co.
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات