سعید باباشاهی

سعید باباشاهی

Software Engineer and Backend Developer

۱ارتباط ۱۳مهارت
اصفهان | اصفهان
Co founder & Backend Developer
Jobguy jobguy.ir
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تحصیلات
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
دانشگاه رازی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
LPIC 2
Ieee Iran Section
IEEE-I.S.S.B-K.N.T.U.T./2017-139
۱۳۹۶
LPIC 1
Ieee Iran Section
IEEE-I.S.S.B-K.N.T.U.T./2017-128
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
Co founder & Backend Developer
Jobguy jobguy.ir
Python, Django, DRF, Redis, Postgres
۱۳۹۷ اکنون
Software Engineer & Backend Developer
Neunac neunac.com
Python, Django, DRF, Postgres, Neo4j, Redis, Celery, Mongodb
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
backend developer
Sana Gostar Sabz sanags.ir
Python, Django, memcache
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
برنامه نویس سمت سرور
آوای هوشمند پارس adad.ir
Python, Django, DRF, Celery, Redis, Postgres, Sentry
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۲
Surveying the effect of DoS attack on SDN networks and the effect of idle-timeout in this attack
25th Iranian Conference on Electrical Engineering
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده