Seyed pezhman Khabnama

Seyed pezhman Khabnama

کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کاردانی دانشگاه پیام نور واحد حسن آباد
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد حسن آباد
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT
توضیحات