محمدامین طیبی

محمدامین طیبی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در حال حاضر به کار در مغازه لوازم برق ساختمان مشغول هستم

۰ارتباط ۴مهارت
خوزستان | بهبهان
اپراتور فروش و نصب adsl
ضحی کیش
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کارون
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کارون
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT
دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
کاردانی برق الکتروتکنیک
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
اپراتور فروش و نصب adsl
ضحی کیش
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارفرما
سوپرمارکت
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات