امیررضا اختصاصی

امیررضا اختصاصی

دنبال تجربه کاری هستم مدرک حسابدار حرفه ای از دانشگاه صنعتی شریف دارم به قوانین مالیاتی واظهار نامه بهصورت متوسط تسلط دارم

۰ارتباط ۳مهارت
تهران | شهر ری
حسابداری کارآموز
اداره بهزیستی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
حسابداری حرفه ای
دانشگاه صنعتی شریف
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
حسابداری کارآموز
اداره بهزیستی
توضیحات