شیدا مرزبان

شیدا مرزبان

کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی

۰ارتباط ۰مهارت
مازندران | آمل
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بابل
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بابل
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
توضیحات