پری شاهیوندی

پری شاهیوندی

کارشناسی ارشد نقاشی عمومی

۱۰۷ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
انجام دکور
صدا و سیما
کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا(س)
تحصیلات
دانشگاه الزهرا(س)
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد نقاشی عمومی
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
انجام دکور
صدا و سیما
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات