مهتاب اسدی

مهتاب اسدی

معلم در آموزشگاه پرک. تدریس خصوصی

۰ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
معلم
آموزشگاه پرک. تدریس خصوصی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
ttc
وابسته به دانشگاه آزاد کرج
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
معلم
آموزشگاه پرک. تدریس خصوصی
مشاور آموزشی.تدریس در مقطع ابتدایی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات