الهه شفیعی سروستانی

الهه شفیعی سروستانی

کارشناسی ارشد مکانیک طراحی کاربردی

۰ارتباط ۱مهارت
فارس | سروستان
کار تحیقاتی بر روی شناسایی و رفع اسیب چرخدنده ها
معدن سرچشمه کرمان
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مکانیک طراحی کاربردی
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
کار تحیقاتی بر روی شناسایی و رفع اسیب چرخدنده ها
معدن سرچشمه کرمان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات