محمدرضا سنگتراش

محمدرضا سنگتراش

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
توضیحات