فاطمه فراهانی

فاطمه فراهانی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی آموزش

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
مدرس دانشگاه
دانشگاه ازاد
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی آموزش
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مدرس دانشگاه
دانشگاه ازاد
سابقه تدریس در دانشگاه ازاد به طور متداول در 3سال اموزشی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات