مریم کریمی

مریم کریمی

کارشناس ارشد ریاضیات مالی

۸۸۷ارتباط ۱۰مهارت
لرستان | بروجرد
Academic
کلاس حل تمرین دانشجویان کارشناسی دانشگاه
کارشناسی ارشد دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی
تحصیلات
دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد ریاضی مالی
دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد ریاضی مالی
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
Academic
کلاس حل تمرین دانشجویان کارشناسی دانشگاه
۱۳۹۱ اکنون
Academic
تدریس خصوصی
تدریس خصوصی ریاضی
مهارت ها
داوود قادرزادهسید مصطفی میرمهدیمحمد شالورضا رحیمیهومن ناصری فر
| ۴۱۹نفر
سید مصطفی میرمهدیمحمد شالورضا رحیمیارین میریمحمد طاهرخانی
| ۴۱۰نفر
سید مصطفی میرمهدیمحمد شالورضا رحیمیحسین قربانیارین میری
| ۳۸۰نفر
داوود قادرزادهسید مصطفی میرمهدیمحمد شالورضا رحیمیهومن ناصری فر
| ۳۶۸نفر
سید مصطفی میرمهدیمحمد شالورضا رحیمیهومن ناصری فرارین میری
| ۳۵۸نفر
سید مصطفی میرمهدیرضا رحیمیهومن ناصری فرحسین قربانیارین میری
| ۲۳نفر
داوود قادرزادهسید مصطفی میرمهدیمحمد شالورضا رحیمیحسین قربانی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات