مجید آقانصیری

مجید آقانصیری

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی زرندیه
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی زرندیه
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات