امیر حمیدیان

امیر حمیدیان

کارشناسی ارشد صنایع

۵ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
کارشناس کنترل پروژه
7 سال تجربه پروژه های نفت وگاز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
۱۳۸۳ - ۱۳۸۸
کارشناسی مهندسی صنایع
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناس کنترل پروژه
7 سال تجربه پروژه های نفت وگاز
مهارت ها
| ۱۱۴نفر
وحید ولدمومنمحمد شالوسید مصطفی میرمهدیامیر شجاعی مقدمبهمن طاعتی
| ۱۰۸نفر
وحید ولدمومنمحمد شالوسید مصطفی میرمهدیامیر شجاعی مقدمبهمن طاعتی
| ۱۰۵نفر
وحید ولدمومنمحمد شالوسید مصطفی میرمهدیامیر شجاعی مقدمبهمن طاعتی
| ۱۳نفر
محمد شالوسید مصطفی میرمهدیامیر شجاعی مقدمبهمن طاعتیآناهیتا مهمدی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات