بهرام جباری

بهرام جباری

کاردانی حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | کرج
کارشناسی دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۵۶ اکنون
کارشناسی حسابداری
توضیحات