فاطمه واحد

فاطمه واحد

کارشناسی امور گمرکی مدیریت

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی امور گمرکی مدیریت
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات