علی علیزاده

علی علیزاده

کاردانی شیمی آزمایشگاه

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | اسلام شهر
کاردانی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اندیشه سازان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اندیشه سازان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
توضیحات