سحر شریعت

سحر شریعت

مدیرمالی

۴۴ارتباط ۰مهارت
مرکزی | محلات
حسابدار
کارخانه سنگ صادراتی سپهر
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علوم و فناوری سپاهان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علوم و فناوری سپاهان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
حسابدار
کارخانه سنگ صادراتی سپهر
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
حسابدار
کارخانه سنگ گل سنگ
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
حسابدار
بتن آماده خلیج فارس
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
نرم افزارهلووترازسنگ وهمکاران سیستم وپارسیان وبهینه وسازه حساب تسلط دارم