سبی ششی

سبی ششی

مدیر

۴۳ارتباط ۰مهارت
مرکزی | فرمهین
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
نرم افزارهلووترازسنگ وهمکاران سیستم وپارسیان وبهینه وسازه حساب تسلط دارم