یگانه گلدانی مقدم

یگانه گلدانی مقدم

کارشناسی حسابداری

۱۴ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی حسابداری
توضیحات