مهناز یاوری

مهناز یاوری

کارشناسی ارشد آب و هوا شناسی جغرافیا

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد آب و هوا شناسی جغرافیا
توضیحات