ایرج نایبی

ایرج نایبی

کارشناسی مدیریت صنعتی

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | کرج
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۶۹ - ۱۳۷۵
کارشناسی مدیریت صنعتی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
روسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
فرانسه | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات