وفا حمدی

وفا حمدی

کارشناسی ارشد اقتصاد

۰ارتباط ۰مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
مسئول پذیرش
کارگزاری
کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
تحصیلات
دانشگاه اصفهان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد اقتصاد
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مسئول پذیرش
کارگزاری
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات